Brandsäkerhet

Vårt arbetsområde sträcker sig från Gävle till Stockholm.

Så här enkelt brandsäkrar du vinden:

1. Boka en besiktning genom att ringa 073-772 07 50
2. Gå igenom våra rekommendationer och fatta beslut om åtgärder.
3. Vinden brandsäkras enligt gällande lagar och regler. Det garanterar vi.  

IMAB tar hand om helheten, från besiktning till färdigställande.
Prisbilder presenteras innan på varje steg fram till brandsäker fastighet.

Brandskydd som möter krav, skapar trygghet och tar tillvara på möjligheter

Där många ser brandskydd som ett krav ser vi en möjlighet att skapa mervärde, lugn och ro. Ett effektivt brandskydd uppfyller inte bara samhällets krav, utan skapar trygghet för de människor som bor, nyttjar eller besöker din fastighet.
Sitter du i styrelsen i en BRF ansvarar du för att det finns ett SBA – ett systematiskt brandskyddsarbete för fastigheten. Alla i styrelsen är ansvariga. Som fastighetsägare, liten som stor ansvarar du för att det finns ett SBA – ett systematiskt brandskyddsarbete för fastigheten.
 
Det är samma krav för en BRF som för en fastighetsägare. En förutsättning för att brandskyddsarbetet ska vara systematiskt är att det kontinuerligt följs upp, vilket bör ske årligen. Uppföljningen innebär att man går igenom varje punkt i det systematiska brandskyddsarbetet och kontrollerar att man utfört egenkontroller löpande under året och årlig service av behörig brandskyddstekniker, samt att man vid behov ändrar det som är inaktuellt.

IMAB gör det enkelt.

Många tycker att brandskydd är svårt och har andra viktiga frågor att ta itu med. IMAB gör det enkelt: vi kan ta ditt ansvar. Eftersom vi är specialiserade med fokus på flerbostadshus, kan vi göra det utan att det blir dyrt för föreningen. Vi har kompetens, rutiner och erfarenhet. Med vårt abonnemang “Brandskyddsansvarig” så inspekterar våra brandskyddstekniker er fastighet 2 gånger om året och föreslår nödvändiga åtgärder. Ni får en bra överblick – och bra beslutsunderlag för att brandskydda fastigheten. Enkelt och tryggt!

Att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete innebär kontinuitet och kontroll.
Vi på IMAB har all den kompetens, rutin och erfarenhet som krävs för att gå in och ta ditt ansvar. Vi ser till att ni får rätt brandskyddslösningar anpassade efter just er verksamhet. När du väljer något av våra abonnemang, kan du känna dig trygg i att vi gör allt det brandskyddsarbete som krävs enligt gällande lagar och regler. Lite förenklat är SBA en metod för ett fungerande brandskydd. Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är något som en fastighetsägare och bostadsrättsförening enligt lag är skyldiga att bedriva för att förhindra att brand uppstår. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Det är viktigt att man definierar vem som ansvarar för vad.

Systematiskt Brandskyddsarbete till en bostadsfastighet omfattar normalt följande:

 • Brandskyddspolicy
 • Byggnadsbeskrivning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Riskinventering
 • Brandskyddsansvarig
 • Information till boende
 • Brandskyddsregler
 • Kontrollsystem
 • Uppföljning

Brandskydd som möter krav, skapar trygghet och tar tillvara på möjligheter

Där många ser brandskydd som ett krav ser vi en möjlighet att skapa mervärde, lugn och ro. Ett effektivt brandskydd uppfyller inte bara samhällets krav, utan skapar trygghet för de människor som bor, nyttjar eller besöker din fastighet.

Sitter du i styrelsen i en BRF ansvarar du för att det finns ett SBA – ett systematiskt brandskyddsarbete för fastigheten. Alla i styrelsen är ansvariga.
Som fastighetsägare, liten som stor ansvarar du för att det finns ett SBA – ett systematiskt brandskyddsarbete för fastigheten.
 
Det är samma krav för en BRF som för en fastighetsägare. En förutsättning för att brandskyddsarbetet ska vara systematiskt är att det kontinuerligt följs upp, vilket bör ske årligen. Uppföljningen innebär att man går igenom varje punkt i det systematiska brandskyddsarbetet och kontrollerar att man utfört egenkontroller löpande under året och årlig service av behörig brandskyddstekniker, samt att man vid behov ändrar det som är inaktuellt.

Behöver du hjälp att bygga upp ett SBA?

Det första steget är en brandskyddsrådgivning med någon av våra brandskyddskonsulter som tar fram ett förslag för den aktuella fastigheten. Komplettera med en brandskyddsbesiktning och lägg grunden till ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Med ett väl fungerande brandskydd kan du känna dig trygg.

Vill du veta vad som gäller för din fastighet?

Brandsäkerhet är ett viktigt område. Du och dina grannar ska kunna sova tryggt om natten, utan oro för ditt ansvar eller brandsäkerheten. Systematiskt brandskyddsarbete är ett krav och behöver göras löpande, med kontinuerlig uppföljning.

Runt om i Sverige har det genom åren inträffat svåra radhusbränder med stora konsekvenser.

Det har ofta visat sig att brandspridning har kunnat ske okontrollerat på vinden. Brister i det byggnadstekniska brandskyddet medför ett snabbt brandförlopp. Detta försvårar räddningstjänstens arbete vid en insats. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har uppmärksammat problematiken.

Bristande brandskydd i många vindar.

Varför är det ett problem?
Börjar det brinna i ett radhus får brister i det byggnadstekniska brandskyddet stora konsekvenser. Branden sprider sig snabbt och påverkar hela radhuslängan. Grundkravet i svensk bygglagstiftning är att en brand inte ska sprida sig vidare till intilliggande bostad/lägenhet inom 60 minuter. I många radhus är problemet att brandavskiljningen mellan lägenheterna är försvagad eller obefintlig uppe på vinden.

Snabbt förlopp
Utan brandavskiljande sektioner sprids
branden snabbt till hela radhuslängan.
brandsakerhet-illustration.jpg

Vi på IMAB är specialiserade på brandskydd.

Vi kan det här. Och vi arbetar systematiskt. Vi börjar med en besiktning och rekommendation för att åtgärda myndighetskrav.

 • Med en genomarbetad analys ger vi en rekommendation till dig så att du kan leva upp till myndigheternas krav.
 • Vi upprättar planer, protokoll som kan skickas till brandförsvaret.
 • Vi upprättar ett prisförslag på åtgärderslistan
 • Vi åtar oss att sköta hela projektet från besiktning till färdigställande

Vi vet vad man ska leta efter och vart:

 • Vi kollar om brandcellsgränser är intakta, så att en brand får svårt att spridas.
 • Vi inspekterar det byggnadstekniska brandskyddet på vinden.
 • Vi ser över om det finns skydd mot att brand tränger in under takfoten.
 • Vi väger in risker: hur din fastighet ser ut, om den är gammal eller ny, vem som bor där till exempel om det finns verksamheter med speciella behov, eller brandfarligt material som behöver rensas bort och så vidare.
 • Vi kollar att det finns flyktvägar.
 • Vi kollar om det finns tillräckliga nödutgångar
 • Vi kollar ifall det finns släckutrustning
Image