Om företaget

Image
Image

Vi har arbetat med nöjda kunder sedan 2018.

IMAB är kollektivanslutna via Byggnads (Teknikinstallationsavtalet och Byggavtalet). Vi på IMAB har den kunskap och erfarenhet som krävs att utföra våra åtaganden.

01.Snabba beslutsvägar

02.Hög flexibilitet

03.Anpassning till kund

04.100+ Nöjda kunder

Företagets Arbetsmiljöpolicy

Förbättrad kvalitet med mindre resursåtgång genom:
 • Rätt bemanning och kompetens för varje arbetsmoment.
 • Noggrann tid- och resursplanering med god uppföljning.

Minimera projekttiden utan att ge avkall på kvaliteten genom:
 • Att kontinuerligt arbeta för att utveckla en kompetensprofil som gör det möjligt att besätta de flesta roller som är centrala för att säkerställa en hög kvalitet vid montering av isolering med egen personal.
 • Att för övriga arbetsmoment bygga upp långvarigt samarbete med erfarna, kompetenta underentreprenörer som uppfyller IMAB:s krav vad gäller säkring av god kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 • Att utveckla planeringen av de egna resurserna (främst personal och maskiner) för god framförhållning och minimering av stilleståndstider,
 • Att ha en god dialog med beställaren för att förebygga och i god tid lösa problem.
 • Säkerställa bra kommunikation med kunden, genom byggmöten, e-mail och god ordning på dokumentation och bygghandlingar.

Företagets miljöpolicy enligt ISO 14001:2009 IMAB skall till alla delar följa:

 • Den lagstiftning som reglerar vår verksamhet
 • Beställarens miljökrav


IMAB:s verksamhet skall därutöver sträva till att inom ramen för våra ekonomiska förutsättningar välja miljöbästa alternativ vid val av:
 • Byggnadsmaterial.
 • Materiel och utrustning.
 • Arbetsmetoder.
 • Transporter.

IMAB:s avfalls- och masshantering skall utgå från följande prioritering av handlingsalternativ:

I första hand minimera avfallsmängden genom:
 • Att använda de produkter som i livscykelperspektiv ger minst miljöbelastning och god ekonomi.
 • Att genom god planering minimera materialanvändning och spill.

Därefter:
 • Återanvändning
 • Återvinning
 • Energiutvinning
 • Miljögodkänd deponi eller mottagning av farligt avfall

IMAB:s skall ha god kunskap om de lagar, föreskrifter och normer som berör företagets verksamhetsfält. För att öka miljömedvetandet hos alla anställda ska en kontinuerlig utbildning och information ske. En god resurshushållning (material och energi) ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.

Företagets arbetsmiljöpolicy enligt SIS-OHSAS 18001:4.2 IMAB skall sträva till:

 • Att bedriva all verksamhet på ett sådant sätt att man förebygger olyckor och annan ohälsosam inverkan på medarbetares och andra människors hälsa.
 • Att ge de anställda möjligheter till variation i arbetet, social kontakt och samarbete med andra anställda inom bolaget.
 • Att förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till utveckling både på det personliga och yrkesmässiga planet.
 • Att arbetstagare får medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbetet.
 • Att bedriva arbetsmiljöarbetet som en kontinuerlig process, där all personal är involverad i att uppmärksamma brister, ta fram åtgärds-/handlingsplaner, sätta upp mål och utvärdera arbetsmiljöarbetet.
Image